ข่าวการเมือง

ยกระดับศึกษา เพิ่มขีดแข่งขันไทย รับเศรษฐกิจ ยุค 4.0

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรีนุช เทียนทอง สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ก้าวทันการพัฒนาเศรษฐกิจยุค 4.0 วันที่ 26 ส.ค. น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวระหว่างการเป็นประธานเปิดการประชุมผ่านระบบออนไลน์และบรรยายพิเศษในที่ประชุมวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 หัวข้อ “นวัตกรรมการศึกษา : กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย” ซึ่ง จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ว่า การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมถือเป็นกลไกลสำคัญในการกำหนดการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาประเทศไทย 4.0 ผ่านการทำวิจัย เพื่อพัฒนาแนวคิด ทฤษฎี กระบวนการ ทัศนะทางการศึกษาใหม่ๆ ในมิติต่างๆ น.ส.ตรีนุช กล่าวว่า สภาการศึกษา มีบทบาทสำคัญในการวางกรอบ เป้าหมาย […]