พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวในเวทีประชุมสมัชชาฯ มุ่งมั่น 3 ประการเพื่อขับเคลื่อนประเทศ
ข่าวการเมือง

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวในเวทีประชุมสมัชชาฯ มุ่งมั่น 3 ประกา

นายกรัฐมนตรี กล่าวคำชี้แจงผ่านกิจกรรม SDG Moment ขมักเขม้น 3 ประการ มุ่งขับการพัฒนาที่ยืนยงผ่าน ระบบสาธารณสุข โมเดลเศรษฐกิจ BCG แล้วก็การพัฒนาด้าน Digital ในเวที UNGA ยุคที่ 76   เมื่อเวลา 10.41 น.(ตรงเวลาท้องถิ่นในนครนิวยอร์ก) อเมริกา วันที่ 20 กันยายน 2564 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชะ นายกฯรวมทั้ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้กล่าวคำประกาศในกิจกรรม “Sustainable Development Goals (SDG Moment)” ครั้งที่ 2 ในห้วงการสัมมนาคณะผู้แทนองค์การสหประชาชาติ ยุคที่ 76 (76th Session of the United Nations General Assembly: UNGA76) ผ่านระบบสัมมนาระยะไกล โดยสรุปสาระสำคัญดังต่อไปนี้   โดยนายกฯ กล่าวว่า ยินดีที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม SDG Moment รัฐบาลไทยร่วมกับทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง และได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อดำเนินนโยบายและใช้งบประมาณให้ตอบโจทย์กับการพัฒนาประเทศและนำไปสู่การบรรลุ SDGs ตลอดจนได้นำเสนอรายงานผลการทบทวนการดำเนินงานตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ระดับชาติ โดยสมัครใจ (VNR: […]