ข่าวการเมือง

“พระราชทานยศ” ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจชั้นสัญญาบัตร

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม”พระราชทานยศ” ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจชั้นสัญญาบัตร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 มาตรา9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการSLOTXOในพระองค์พ.ศ. 2560 มาตรา10 มาตรา13 และมาตรา15 แห่งพระราชกฤษฎีกา จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 24 มาตรา 25 แล้วก็มาตรา 26 ที่พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติพุทธศักราช2547 ก็เลยทรงพระขอความปรานีกรุณา “พระราชทานยศ” เจ้าหน้าที่รัฐในท่านข้างตำรวจชั้นสัญญาบัตร 14 นาย