ข่าวการเมือง

ราชกิจจาฯ ประกาศคำสั่ง ตั้ง ศบค.ส่วนหน้า “คุมโควิดชายแดนใต้”

ราชกิจจานุเบกษาฯ ออกประกาศคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ตั้ง ศบค.ด้านหน้า มอบหมาย พล.อำเภอ ณัฐพล นาคการค้าขาย ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี นั่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ ควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 พื้นที่ชายแดนใต้ ราชกิจจาฯ เผยแพร่  คำสั่งสำนักนายกฯ จัดตั้งศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศบค.ส่วนหน้า ทั้งนี้เมื่อวันที่ 17 ต.ค.64  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๑/๒๕๖๔ เรื่อง จัดตั้งศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด – 19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามที่ได้G2GBETมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปต่อเนื่อง เป็นลำดับ โดยมีคำสั่งนำยกรัฐมนตรี ที่ ๕/๒๕๖๓ เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. […]