ข่าวการเมือง

พระราชทานยศ พ.ต.หญิง คุณหญิงมนัสสิยา และ 39 นายทหาร

วันที่ 20 เดือนตุลาคม 2564 เว็บราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระราชทานขั้นเจ้าหน้าที่รัฐในท่านข้างทหารชั้นสัญญาบัตร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร ชั้นสัญญาบัตร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ ในพระองค์ พ.ศ.2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกา จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลXOSLOTของราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 ก็เลยทรงพระขอความกรุณาปรานีกรุณา พระราชทานขั้นเจ้าหน้าที่รัฐในท่านข้างทหารชั้นสัญญาบัตร ปริมาณ 41 นาย 

ข่าวการเมือง

“พระราชทานยศ” ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจชั้นสัญญาบัตร

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม”พระราชทานยศ” ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจชั้นสัญญาบัตร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 มาตรา9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการSLOTXOในพระองค์พ.ศ. 2560 มาตรา10 มาตรา13 และมาตรา15 แห่งพระราชกฤษฎีกา จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 24 มาตรา 25 แล้วก็มาตรา 26 ที่พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติพุทธศักราช2547 ก็เลยทรงพระขอความปรานีกรุณา “พระราชทานยศ” เจ้าหน้าที่รัฐในท่านข้างตำรวจชั้นสัญญาบัตร 14 นาย