ข่าวการเมือง

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯคุณหญิง “ฐานิดา สิริวชิรภักดิ์”

ราชกิจจานุเบกษา พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ว่าที่พันโทหญิง คุณหญิง “ฐานิดา สิริวชิรภักดิ์” เป็น พันโทหญิง พระราชทานตำแหน่งเจ้าหน้าที่รัฐในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร ปริมาณ 41 นาย เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดXOSLOTกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 รวมทั้งมาตรา 5 ที่พ.ร.บ.ยศทหาร พ.ศ. 2479 ก็เลยทรงพระขอความปรานีกรุณาพระราชทานตำแหน่งเจ้าหน้าที่รัฐในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร ปริมาณ 41 นาย