โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพล-ต่ำกว่าชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ 679 ราย
ข่าวการเมือง

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพล-ต่ำกว่าชั้นนายพล

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานขั้นทหารชั้นนายพลและก็ต่ำกว่าชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ รวม 679 ราย วันที่ 28 เดือนกันยายน 2564 เว็บ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานขั้นทหารเป็นกรณีพิเศษ 2 ฉบับ โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ดังต่อไปนี้ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกระทรวงกลาโหม ที่ได้รับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ จำนวน 114 ราย SLOTXO   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564   ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ มีพระบรมราชโองการกรุณาพระราชทานตำแหน่งทหารต่ำลงยิ่งกว่าชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่นายทหารสัญญาบัตรและก็นายทหารประทวน ขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหม ที่ได้รับราชการมาด้วยความเรียบร้อยมีผลดีแก่ทางการ จำนวน 565 ราย ดังนี้ เมื่อวันที่ 2 เดือนตุลาคม พุทธศักราช 2563 เป็นต้นไป ประกาศในวันที่ 14 เดือนกันยายน พุทธศักราช 2564