ข่าวการเมือง

พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหาร

แถลงการณ์ของรัฐบาลเผยแพร่ประกาศจากสำนักนายกรัฐมนตรีว่าราชอาณาจักรอนุมัติให้ยุบกองทัพ การละเมิดวินัยทหารด้วยการใช้การทรมานอย่างทารุณวันที่11 ส.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา มีการแผยแพร่ สล็อตออนไลน์ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอด ร้อยตรีปฐมพร แก้วปัญโญ นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองทัพบก ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 สล็อตเว็บใหญ่เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับที่ 6)PGSLOT พ.ศ. 2501 รวมพระราชกฤษฎีกากระทรวงกลาโหมเรื่องบุคคลที่ไม่ได้รับยศและยศทหารผ่านความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา พ.ศ. 2507 มาตรา 2