ข่าวการเมือง

“โปรดเกล้าฯ”พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล

ตอนวันที่ 14 เดือนตุลาคม 64  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ พระราชทานตำแหน่งทหารต่ำลงยิ่งกว่าชั้นนายพล  ความว่า พระบรมพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาหัวหน้าศรีสินทรมหาวชิราลงมือที่ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๔ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ ในG2GBETพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกา จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พุทธศักราช ๒๕๖๐ แล้วก็มาตรา ๕ ที่พ.ร.บ.ตำแหน่งทหาร พ.ศ. ๒๔๗๙ ก็เลยทรงพระขอความปรานีโปรดเกล้า พระราชทานขั้นทหารต่ำลงมากยิ่งกว่าชั้นนายพล นายสิบนวน ๑๒ นาย