ข่าวการเมือง

โปรดเกล้าฯ ‘ทรงศัก สายเชื้อ’ เป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน

ตอนวันที่ 8 เดือนพฤศจิกายน นักข่าวแถลงการณ์ว่า เว็บราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งผู้ตรวจการแผ่นดิน ความว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ เป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามประกาศลงวันที่ 24 มีนาคม พุทธศักราช 2558 นั้น ต่อมา นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ได้พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินเนื่องจากมีอายุครบเจ็ดสิบปี เป็นเหตุให้ตำแหน่งว่างลง บัดนี้ วุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบ นายทรงศัก สายเชื้อ ผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามมาตรา 8 (1) แห่งพระราชบัญญัติ ประกอบpg slot เว็บหลักรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 228 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบมาตรา 8 […]

ข่าวการเมือง

ประมวลจริยธรรมกลาโหม ใช้วินัยทหารกับผู้ฝ่าฝืน

ราชกิจจานุเบกษาฯ เปิดเผยประมวลจรรยาบรรณกระทรวงกลาโหม ถือมั่นในสถาบันหลักของประเทศ ซื่อตรง กล้าทำในสิ่งถูก ผู้ฝืนจำต้องถูกทำงาน พร้อมที่จะจัดส่งรายนามถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ข้างใน 30 เดือนกันยายน ทุกปี ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2564 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและการรักษาจริยธรรม พ.ศ. 2564 ลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประกาศ ณ วันที่ 4 ต.ค. 2564 มีเนื้อหาโดนสรุปดังนี้ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยประมวลจริยธรรมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 และความในข้อ 5 ของระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ […]

ข่าวการเมือง

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 3 บิ๊กกองทัพเป็นวุฒิสภา

ราชกิจจานุเบกษาฯ เผยแพร่ ประกาศ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ตั้ง บิ๊กเหล่าทัพ รับตำแหน่งวุฒิสมาชิกตามหน้าที่ แทน หัวหน้าทหารที่เกษียณราชการ “ราชกิจจาฯ” เผยแพร่ ประกาศ พระบรมราชการโองการแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 3 ราย  ซึ่งอยู่ในส่วนของผู้นำเหล่าทัพที่มาเป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยตำแหน่ง  แต่เนื่องจากบุคคลXOSLOTทั้งสามเกษียณอายุราชการ จึงต้องแต่งตั้งบุคคลในโควต้าขึ้นมาทดแทน ทั้งนี้เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 64   ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง สมาชิกวุฒิสภา จำนวน 250  คน ตั้งแต่วันที่ 11  พฤษภาคม 2562 เนื่องด้วยพลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ รวมทั้งพลอากาศเอก […]

ข่าวการเมือง

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “ปิยะ ปะตังทา” ตุลาการผู้ทรงคุณวุฒิ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่ง “ปิยะ ปะตังทา” เป็นตุลาการผู้ทรงคุณวุฒิในศาลปกครองสูงสุด ส่วน “พล.อ.ณัฐพล” มีคำบัญชาแต่งเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุด โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ มีเนื้อหาดังนี้ ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายปิยะ ปะตังทา ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานศาลปกครองสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2559 ตามประกาศลงวันที่ 4 เมษายน 2559 นั้น โดยที่ นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 26 กันยายน […]

ข่าวการเมือง

ราชกิจจาฯประกาศ คลายล็อก เลิกเคอร์ฟิว70 จังหวัดรับเปิดประเทศ

“ราชกิจจานุเบกษาฯ” ได้ประกาศ หลักเกณฑ์ ออกตามความลับมาตรา 9 ที่ พรก. เหตุการณ์รีบด่วน พุทธศักราช 2548  (ฉบับที่ 37) โดยระบุประเด็นการเปิด– ปิด – กิจกรรม ปรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและก็เอาจริงเอาจัง เหลือ 7 จังหวัดอาจจะเคอร์ฟิว ห้าทุ่มถึงตีสาม  และกำหนดพื้นที่สีฟ้า (นำร่องการท่องเที่ยว ) 4 จังหวัด  กรุงเทพมหานคร กระบี่ พังงา ภูเก็ต เปิดให้จำหน่ายและ “กินดื่ม ขายเหล้า”ได้ ต้อนรับการเปิดประเทศ เริ่มมีผลอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 พ.ย.นี้ พร้อมกันนี้  ยังได้ออก คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ที่ 19/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ซึ่งเป็นการกำหนดบัญชีรายชื่อจังหวัดในพื้นที่ควบคุมฉบับใหม่ และ คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา […]

ข่าวการเมือง

ราชกิจจาฯ ออกข้อกำหนด คลายล็อคโควิด “กินดื่ม-ขายเหล้า”

“ราชกิจจานุเบกษาฯ” ได้ประกาศ กฎเกณฑ์ ออกตามความลับมาตรา ๙ ที่พระราชกำหนด การจัดการราชการในเหตุการณ์รีบด่วน พุทธศักราช ๒๕๔๘ (ฉบับที่ 37) โดยปรับพื้นที่สีฟ้า(นำร่องการท่องเที่ยว ) 4 จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระบี่ พังงา ภูเก็ต เปิดให้จำหน่ายและ “กินดื่ม ขายเหล้า”ได้ ต้อนรับการเปิดประเทศ เริ่มมีผลอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 พ.ย.นี้ พร้อมกันนี้  ยังได้ออก คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙) ที่ ๑๙/๒๕๖๔ เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งเป็นการกำหนดบัญชีรายชื่อจังหวัดในพื้นที่ควบคุมฉบับใหม่ และ คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – […]

ข่าวการเมือง

ราชกิจจาฯ ประกาศห้ามการชุมนุม-มั่วสุม เสี่ยงโควิดระบาด

เว็บราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศหัวหน้าผู้จะรับผิดชอบสำหรับในการปรับแต่งเหตุการณ์รีบด่วนในส่วนที่เกี่ยวกับความยั่งยืนมั่นคง เรื่อง ห้ามการรวมกัน วิธีการทำกิจกรรม ห้ามการมั่วสุม ที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ฉบับที่ 13) ลงนามโดย พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง เนื้อหาระบุดังนี้ ตามที่รัฐบาลได้ออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 36) ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 18/2564 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 […]

ข่าวการเมือง

“ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง” พ.ศ. 2564

เว็บ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ “ประมวลจรรยาบรรณของนักการเมือง” พุทธศักราช 2564 ความว่า โดยที่พอสมควรกำหนดให้มีประมวลจรรยาบรรณโดยชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานทางจรรยาบรรณเพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของข้าราชการการเมือง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 คณะรัฐมนตรีจึงจัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองไว้ ดังต่อไปนี้ ประมวลจริยธรรมนี้เรียกว่า “ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2564” ประมวลจริยธรรมนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ในประมวลจริยธรรมนี้ “ข้าราชการการเมือง” หมายความว่า ข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง และให้หมายความรวมถึงกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีด้วย ข้าราชการการเมืองต้องยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยอย่างน้อยต้องดำรงตน ดังต่อไปนี้ ปกป้อง ดูแล และยึดถือประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญ พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งเอกราชและอธิปไตยของชาติ และไม่ประพฤติตนนอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของชาติ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ และเคารพความแตกต่างของแต่ละศาสนา จงรักภักดีและเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ […]

ข่าวการเมือง

“บุญญาพร นาตะธนภัทร” เลื่อนขึ้นมาเป็น ส.ส. แทน พลตรี ทรงกลด

เว็บ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับต่อไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นพวกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งพื้นที่ว่าง ความว่า ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ประกาศให้ พลตรี ทรงกลด ทิพย์รัตน์ ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคพลังชาติไทย ลำดับที่ 1 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บัดนี้ พลตรี ทรงกลด ทิพย์รัตน์ ได้มีหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของ พลตรี ทรงกลด ทิพย์รัตน์ สิ้นสุดลง ตามG2GBETมาตรา 101 (3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 […]

ข่าวการเมือง

พระราชทานยศ พ.ต.หญิง คุณหญิงมนัสสิยา และ 39 นายทหาร

วันที่ 20 เดือนตุลาคม 2564 เว็บราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระราชทานขั้นเจ้าหน้าที่รัฐในท่านข้างทหารชั้นสัญญาบัตร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร ชั้นสัญญาบัตร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ ในพระองค์ พ.ศ.2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกา จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลXOSLOTของราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 ก็เลยทรงพระขอความกรุณาปรานีกรุณา พระราชทานขั้นเจ้าหน้าที่รัฐในท่านข้างทหารชั้นสัญญาบัตร ปริมาณ 41 นาย