ข่าวการเมือง

นายกฯ ปลื้ม ผลสำรวจคนไทยมีทักษะการเงินดีขึ้น

นายธนกร วังบุญคงชนะ ผู้ประกาศประจำนร เผยออกมาว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ รวมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พึงพอใจผลที่ได้รับจากการสำรวจความชำนาญด้านการเงินของไทย (Financial Literacy) ปี 2563 โดยภาพรวมพบว่าคนไทยมีพัฒนาการระดับทักษะทางการเงินดีขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 71.0 สูงกว่าการสำรวจครั้งก่อนในปี 2561 และสูงกว่าค่าเฉลี่ยการสำรวจทักษะทางการเงินครั้งล่าสุดของ The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) ในปี 2563 ร้อยละ 60.5 โดยพิจารณาองค์ประกอบของทักษะทางการเงินทั้ง 3 ด้าน พบว่าSLOTXOคนไทยมีทักษะดีขึ้นในทุกด้าน ทั้งด้านความรู้ทางการเงิน ด้านพฤติกรรมทางการเงิน และด้านทัศนคติทางการเงิน ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แสดงให้เห็นถึงความไม่มั่นคงในรายได้ ทำให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมรับมือจากสถานการณ์ฉุกเฉิน นอกจากนี้ การสำรวจทัศนคติและพฤติกรรมการออม ยังพบสัดส่วนผู้มีเงินออมจากกลุ่มตัวอย่างเพิ่มขึ้น […]